People playing instruments

Åpenhetsloven

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn

Mediabrands AS følger lov om virksomheters åpenhet ogarbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold(åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføreaktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheterog anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetensleverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNsretningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UNGuiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation andDevelopment (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlignæringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, måvirksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

a. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

b. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandør kjeder eller forretningspartnere.

c. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.

d. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.

e. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.

f. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Loven spesifiserer at:

"Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold"

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

a. En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

b. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

c. Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Generelt

Mediabrands AS er et fullservice mediebyrå som leverer tjenester innfor medierådgivning, forhandling, planlegging og strategi. Selskapet er en del av et globalt byrånettverk med over 13000 spesialister innen media og markedsføring. Vi selger tjenester og har ingen fysiske produkter.

Virksomhetens organisering

Mediabrands AS inngår i et konsern med totalt 2søsterselskaper – Kinesso AS og Weber Shandwick, der IPG Norway AS er morselskap. Holding selskapet i Norge heter Interpublic Norway AS

Kontaktperson: Christian Skråmm

Styrets leder: Christian Skråmm

Mediabrands AS teller per Q4 2022 53 ansatte.

Driftsområde

Vårt kontor på Bryggegata 7 i Oslo.

Kjønnslikestilling

Selskapet består av 53 ansatte, hvorav 16 menn og 37 kvinner. Ved eventuelle fremtidige ansettelser vil selskapet søke å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene gjennom rekruttering, kursing og karriereplanlegging.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt, og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risikoknyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vier en del av, er kjerneverdier for Mediabrands AS. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv– at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Denne forventningen kommuniserer vi gjennom vår Code of conduct for suppliers.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkter.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. I 2022 har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risikoDen mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, trivsel og verdighet i vår virksomhet.  Vi har årlig revisjon av at internkontrollsystem følger myndighetenes krav, og vi rapporterer årlig om HMS-status. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift. Dette er omtalt i vår personalhåndbok.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig inn mot våre leveranser, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav.

Vi har en oversiktlig leverandørkjede med få leverandører utenfor Norge. Vi kjenner våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

For leverandører der vi i risikokartleggingen fant at vi ikke hadde tilstrekkelig informasjon, har vi bedt om ytterligere dokumentasjon på hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.

Vi har regelmessig dialog med våre leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling mellom kjønnene. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri i vår leverandørkjede som svært lav, men har fokus på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg.

Våre største og viktigste leverandører består i hovedsak av norske og internasjonale mediehus, som Schibsted, Aller Media, TV2, Nent, Google og Meta. Vi har jobbet med disse partnerne i mange år, og har god kjennskap og tillit til hvordan de driver sine virksomheter.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct for suppliers) kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

•       Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre.
•       Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner.
•       Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring.
•       Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører.
•       Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven.
•       Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet.
•       Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomgås årlig.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming tilgrunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontaktselskapets bærekraftsansvarlig på E-post:

  • GDPR Guidance
  • CA Privacy Notice
  • Terms of use
  • privacy notice
  • Cookie preferences
IPG Human Rights PolicyÅpenhetsloven